INTEGRITETSPOLICY

INTRODUKTION

Odd Fashion of Sweden AB respekterar och skyddar din integritet. Vårt mål är att vara tydliga med vilken information vi samlar in samt hur vi använder den och hur vi skyddar den. Integritetspolicyn nedan (tillsammans med de Allmänna Villkoren, andra dokument som refereras till samt vår policy om cookies) visar hur vi samlar in, använder, lagrar och använder din personliga information.

 Vi hoppas att du tar dig tiden att läsa igenom detta, då vårt mål är att skydda din integritet. Var vänlig kom ihåg att du kan hantera din information och skydda din integritet när som helst genom att till exempel se och redigera din information på ditt konto eller kontrollera vilken typ av cookies som används när du besöker vår webbplats.

EN LITEN PÅMINNELSE OM COUNTRY DREAMS

Den här integritetspolicyn är till för webbplatsen https://www.country-dreams.se, alla dess underdomäner och dess officiella app (hädanefter "webbplatsen"), och förvaltas av ODD FASHION OF SWEDEN AB, ett företag organiserat enligt Sveriges lagar med organisationsnummer 556803-4085 och dess registrerade adress på Ringögatan 29, 417 07 - Göteborg, Sverige.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Informationen vi samlar, använder och bearbetar samlas in i enlighet med:

 • Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2016/679 från 27 April 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Även om fri rörlighet för sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46 / EG (Allmänna dataskyddsförordningen, eller ”BRP”)
 • Den svenska Personuppgiftslagen 1998:204 (PuL).

PRINCIPER

Denna policy bygger på följande principer:

 • Personuppgifter ska behandlas lagligt, rättvist och öppet;
 • Personuppgifter skall endast samlas in för specifika, tydliga och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;
 • Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för hanteringen;
 • Personuppgifter ska vara korrekta och hållas uppdaterade för att vid behov kunna raderas eller korregeras utan dröjsmål;
 • Personuppgifter ska förvaras i en form så att den registrerade endast kan identifieras då det är nödvändigt för hanteringen;
 • Personuppgifter skall hanteras på ett lämpligt sätt för att garantera säkerheten;
 • Personuppgifter ska inte delas med tredje part om så inte är nödvändigt vid tillhandahållande av tjänster enligt överrenskommelse;
 • Personer i fråga måste enkelt kunna utöva sina rättigheter.

VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAS IN?

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta dig.

 Enligt EUs Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: "All information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (" registrerad "); en identifierbar fysisk person kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hjälp av data såsom ett namn, ett personnummer, platsdata eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet".

 Om vi samlar in personuppgifter kommer vi aldrig att samla känsliga personuppgifter om dig. EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definierar känsliga personuppgifter som "kategorier av personuppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap, genetiska data, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller data rörande en fysisk persons sexliv eller sexuell läggning".

När du besöker vår webbplats och/eller köper från oss, kan vi samla in diverse information. Under alla omständigheter är vi fast beslutna att se till att informationen vi tar emot och använder är lämplig för nedanstående ändamål


*
När vi litar på ‘berättigade interessen’ kommer Country Dreams alltid att uppfylla följande krav:

-  Vi måste behandla informationen för våra berättigade intressen eller till de av tredje part vi väljer att dela med;

- Ovanstående intressen måste balanseras med dina intressen. Villkoret om "befogade intressen" kommer inte att uppfyllas om behandlingen är omotiverad på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller befogade intressen. Country Dreams befogade intressen måste dock inte vara i harmoni med individens för att villkoret ska uppfyllas. Om dina och Country Dreams intressen skulle skilja sig avsevärt kommer alltid dina intressen först.

 

MARKNADSKOMMUNIKATION

Om du köper på vår webbplats eller ger oss din e-postadress, kommer du att erhålla marknadsföringsmeddelanden via mejl och/eller SMS.

Dessa meddelanden är endast till för att förvarna dig om nuvarande samt kommande erbjudanden.

Du kan självklart välja att avsluta prenumerationen när som helst.

Hur avslutar du en prenumeration av våra marknadsföringsmeddelanden?

 • SMS
  • Genom att följa instruktioner givna i slutet av SMS:et
  • Genom att kontakta vår Kundtjänst

 

 • NYHETSBREVET
  • Genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” i slutet av mejlet
  • Genom att kontakta vår Kundtjänst

 

ANVÄNDNING AV DATA FÖR MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Vi använder data samlad under ditt besök på vår webbplats för att skapa annonser på andra webbplatser. Dessa annonser är skapade pixels och baseras på information vi innehar om dig (såsom sökhistorik) vilket förklarar varför du ser annonser med produkter som liknar de du har kikat på på vår webbplats.

All information som används för att skapa dessa annonser är pseudonymiserad och vi kommer aldrig använda data som tydligt identifierar dig.

 

DELNING AV DINA UPPGIFTER

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

Däremot kan vi dela din information med företag som är experter på sitt område och hjälper oss att driva webbplatsen och vår verksamhet samt betjäna dig.

Men oroa dig inte! Var och en av våra tjänsteleverantörer har valts av oss för deras förmåga att tillhandahålla de särskilda tjänsterna som behövs, inklusive deras förmåga att hantera din personliga information. Alla dessa leverantörer ger tillräckliga garantier för att genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven i GDPR samt våra egna.

Vi delar dina personuppgifter i följande fall:

 

 • Till medlemmar I vår concern, vilket inkluderar våra dotterbolag, vårt moderbolag samt dess dotterbolag;
 • Om vi säljer eller köper ett företag eller om vi säljer eller köper tillgångar kan uppgifter lämnas till den potentiella säljaren eller köparen;
 • Om vi är skyldiga enligt lag att dela dina personuppgifter eller för att tillämpa våra Allmänna Villkor eller andra avtal; eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Country Dreams, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att bekämpa bedrägeri och minskning av kreditrisken;
 • Om vi behandlar det å kunds vägnar;
 • Till företag för utförande av kontrakt som vi skriver med dig eller med dem som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett adekvat sätt såsom, betalningsleverantörer, fraktbolag samt vårt lager.
 • Till andra professionella tjänsteföretag såsom wepplatsvärdar, marknadsföringsagenturer och analytiker eller sökmotorer som hjälper oss att driva och optimera webbplatsen eller att lagra din data.
 • Med ditt tydliga samtycke.

 

ÖVERFÖRINGAR AV DIN INFORMATION UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

Om en leverantör av tredje part är belägen utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi alltid att se till att överföring av personuppgifter skyddas genom lämpliga skyddsåtgärder. Genom användningen av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, där dataskyddsmyndigheten anser att landet för tredje part inte har en adekvat lagstiftning om dataskydd eller med företag som är certifierade för just detta.

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR!

När vi innehar eller behandlar dina personuppgifter, är dina rättigheter följande:

 

DIN RÄTTIGHETER

HUR VI UPPRÄTTHÅLLER DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att bli informerad

Vårt mål är att tydligt visa hur vi använder och behandlar din data. Du kommer enkelt att hitta detta sekretessmeddelande på vår webbplats och app. Du kan erhålla en pdf-kopia av detta sekretessmeddelande genom att kontakta oss.

Rätt till åtkomst

Du har rätt till att begära en kopia av den information vi innehar om dig. Vänligen notera att det finns undantag till denna rättighet. Vi kanske inte kan göra all information tillgänglig för dig om detta skulle medföra att personlig information för en annan individ då avslöjas, om vi enligt lag hindras att dela sådan information eller om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Rätt till att korrigera

Du har rätt till att korrigera information som vi innehar om dig som är orelevant eller ofullständig. Du har då möjligheten att korrigera/redigera denna information om dig i dina kontoinställningar.

Rätt till att bli bortglömd

Under vissa omständigheter (det vill säga om vi inte har en laglig anledning att fortsätta att lagra dina data) kan du begära att de uppgifter vi innehar om dig ska raderas från våra register.

Rätt till att begränsa behandling

Under vissa premisser har du rätt till att begränsa behandlingen av dina uppgifter.

Rätt till flexibilitet

Du har rätt till att få de uppgifter vi innehar om dig överfört till en annan organisation på ett säkert sätt.

Denna rättighet gäller endast personuppgifter som Country Dreams innehar och måste innehas av Country Dreams genom samtycke eller för utförande av kontrakt.

Vi har som mål att skyddet ska vara tillämpligt på både automatiserad och manuell behandling.

Rätt till invändning

Du har rätt till att invända mot vissa typer av bearbetning, såsom direkt marknadsföring.

Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst genom att klicka på länken (avregistrera)? i slutet av nyhetsbrevet.

Rätt till att återkalla samtycke

Om du har givit Country Dreams ditt samtycke att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta.  

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Om Country Dreams inte har svarat korrekt på din förfrågan har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Country Dreams tillsynsmyndighet är Dataskyddsmyndigheten. Du hittar deras kontaktinformation här: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Du kan även skicka ett klagomål till ICO. Du hittar deras kontaktinformation här: https://ico.org.uk/concerns/

 

För att få tillgång till den information vi innehar krävs identifikation.

 

När du begär tillgång till din information, är vi skyldiga att använda alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet. Dessa åtgärder finns till för att skydda dina uppgifter samt för att förebygga risken för bedrägeri, stöld eller obehörig åtkomst till dina personliga uppgifter.

Vi ber dig därför att skicka oss original eller certifierade kopior av följande dokumentation: pass, identitetskort, födelseintyg eller körkort. Minst ett av de nyss nämnda dokumenten krävs för att få tillgång till personlig information.

Vi strävar efter att svara inom en månad. Om du vill utöva en av de ovanstående rättigheterna, var vänlig kontakta oss via detta formulär eller skick ett brev till Data Privacy, ODD FASHION OF SWEDEN AB, Ringögatan 29 4 B15, 417 07 - Göteborg, Sverige.

 

HUR LÄNGE LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Vi lagrar dina personliga uppgifter så länge du har ett konto på vår webbplats och så länge som det är nödvändigt för att följa lagar och förpliktelser, lösa tvister, förhindra bedrägeri eller upprätthålla våra Allmänna Villkor.

När vi inte längre behöver lagra dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras från det.

Vi raderar finansiell information på ett säkert sätt när den har använts och inte längre behövs.

 

HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION SÄKERSTÄLLS?

Country Dreams kommer att använda alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information.

Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärderna såsom SSL / TLS-kryptering för att skydda användardata och personuppgifter.

Vårt mål är att tillämpa alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken att behandla och använda personuppgifter.

Vi har säkerhetsprocesser på plats för att säkerställa en fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet samt motståndskraft hos våra tredje parts bearbetningssystem och -tjänster samt ha möjligheten att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i tid vid en fysisk eller teknisk incident.

Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer och vi tillhandahåller våra anställda utbildning om dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal.

Du får tillgång till dina personuppgifter efter att du har loggat in på ditt konto. För att logga in krävs det inloggningsuppgifter – E-postadress samt lösenord. Det finns inget annat sätt att få tillgång till dina personuppgifter utan dessa inloggningsuppgifter, därför kan ingen obehörig få tillgång till dina personuppgifter. Vi ber dig därför att hålla ditt lösenord hemligt och inte dela det med någon annan (inte ens en vän!). Var vänlig informera oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har  förlorat dina inloggningsuppgifter eller om någon annan har tillgång till ditt konto.

KAKOR OCH LIKNANDE TEKNIKER

För att lära dig mer om vår policy kring kakor ber vi dig att klicka här.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER SOCIALA MEDIER

Vår webbplats eller nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser hos våra partners, annonsörer och affiliates. Observera att denna integritetspolicy endast gäller för denna webbplats,Country-dreams.se. Vid besök av dessa webbplatser rekommenderar vi dig därför att läsa igenom deras integritetspolicy, då vi inte tar något ansvar för deras policyer.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har några frågor kring vår integritetspolicyn och/eller kring dina personuppgifter, var vänlig kontakta oss online via detta formulär eller skicka ett brev till Data Privacy, ODD FASHION OF SWEDEN AB, Ringögatan 29 4 B15, 417 07 - Göteborg, Sverige.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi ser över vår integritetspolicy regelbundet. Vid eventuella uppdateringar görs kommer de synas på denna sidan. Om några större förändringar skulle göras kommer vi att kontakta dig direkt via e-post för att du ska ha en möjlighet att läsa igenom ändringarna. Var vänlig läs igenom integritetspolicyn regelbundet för att se eventuella uppdateringar eller ändringar.

Integritetspolicyn var uppdaterad senast 14e Maj, 2018.